วิชาคณิตศาสตร์

การเรียนรู้และฝึกฝน วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยตนเอง

“คณิตศาสตร์” มีบทบาทสำคัญต่อความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และความเจริญในอีกหลาย ๆ ด้าน แต่หลายคนไม่ชอบวิชา คณิตศาสตร์ ด้วยเหตุผลส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ที่ว่า “ไม่ชอบ” หรือ “ไม่เข้าใจ”

มักจะได้ยินเด็ก ๆ หลาย ๆ กลุ่มมักจะบ่นและโทษครูสอนคณิตศาสตร์อยู่เสมอว่าสอนไม่รู้เรื่อง แต่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า แล้วทำไมมีเด็กบางกลุ่มก็เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน การเรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจจำเป็นต้องฝึกเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองอยู่เสมอ ซึ่งหากเราฝึกฝนบ่อย ๆ เราจะมีประสบการณ์ทำให้เราสามารถเอาชนะความไม่ชอบนี้ได้ จนสามารถประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งด้วย “การเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง”

ซึ่งในวันนี้ ขอนำเสนอเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

1. เข้าใจคณิตศาสตร์
เราอาจรู้จักวิชาคณิตศาสตร์แค่ว่าเป็นวิชาที่ต้องเรียนเพราะมันสำคัญ แต่ไม่เคยทำความเข้าใจว่ามันมีประโยชน์อย่างไร และนำไปทำอะไรได้บ้าง จึงทำให้เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบท่องจำว่า ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องใช้สูตรอะไร แต่ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมต้องใช้สูตรนี้หรือมีหลักในการเลือกใช้สูตรนี้เพราะอะไร จึงทำให้เราพบปัญหาที่ว่าเราประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทั้งในและนอกบทเรียนไม่เป็น

2. เรียนรู้และฝึกฝนคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
แนวทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ไม่ควรที่จะศึกษาด้วยวิธีการแบบท่องจำ การฝึกฝนตนเองด้วยการทำแบบฝึกหัด ข้อสอบ จะช่วยสร้างความเข้าใจเนื้อหาวิชาได้อย่างแท้จริง ลองอ่านและทำตามแนวทางที่นำเสนอต่อไปนี้ อาจช่วยได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจเป็นสำคัญด้วย

3. พยายามสร้างเสริมความคิดความรู้สึกทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ควรรู้สึกท้อแท้ใจเมื่อไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาช่วงแรก ๆ แต่ควรพยายามค้นหาสาเหตุ และพยายามแก้ไข จนถึงช่วงเวลาหนึ่งก็จะรู้สึกดีขึ้นเอง

4. ปรับพื้นความรู้ด้านคณิตศาสตร์
บางคนที่อาจมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ที่ไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขคือการทบทวนและฝึกทำโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมให้มากขึ้น ยิ่งทำเยอะจะยิ่งช่วยให้เข้าใจมากขึ้น และสร้างสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้แน่นขึ้น

วิชาคณิตศาสตร์

5. วางแผนการเรียนอย่างสม่ำเสมอ
การเรียนคณิตศาสตร์ควรมีการศึกษาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียนรู้จากง่ายไปยาก จากแบบฝึกหัดเป็นแบบทดสอบ จากพื้นฐานเป็นประยุกต์ ซึ่งเป็นความรู้ที่จะต้องสะสมต่อยอดกันขึ้นไปเรื่อย ๆ จึงควรมีความสม่ำเสมอและตั้งใจควบคู่กันไป การวางแผนให้เป็นไปตามลำดับที่วางไว้จะช่วยให้เรามองเห็นเป้าหมายและแนวทางสำเร็จในแต่ละช่วงได้อย่างชัดเจน ทำให้สนุกและท้าทายมากขึ้นด้วย

6. ควรกำหนดช่วงเวลาในการศึกษาด้วยตนเองให้ได้ทุกวัน
โดยวันหนึ่ง ๆ อาจจะเป็นเนื้อหา 1 ประเด็น โดยมีการทำแบบฝึกหัด และการจดบันทึกสาระสำคัญอย่างมีระบบการศึกษาเนื้อหาไปทีละน้อย ทีละขั้นโดยไม่ข้ามขั้นตอนเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของทฤษฎี กฎเกณฑ์ นิยามของคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ และมีกระบวนการแก้ปัญหาในโจทย์ปัญหาลักษณะต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

7. เรียนรู้นิยามศัพท์ และสัญลักษณ์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นอย่างถูกต้อง
พยายามฝึกฝนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ด้วยตนเองให้มาก และครบถ้วน กระบวนการคิดวิเคราะห์จะทำให้พัฒนาขึ้นได้ เมื่อเราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างโจทย์ปัญหาที่พลิกแพลงได้ ก็จะทำให้เราตีโจทย์ได้ในหลาย ๆ แบบ โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ

8. พยายามทำความเข้าใจกรณีปัญหาต่าง ๆ ในหลาย ๆ แบบ
การท่องจำเป็นความจำเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการศึกษาคณิตศาสตร์ แต่ควรทำความเข้าใจว่าจะใช้สูตรนั้น ๆ แก้ปัญหาอย่างไร และบันทึกความแตกต่างและลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ใช้ ฝึกแก้โจทย์ปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่ดูแนวตอบหรือเฉลยล่วงหน้า เพราะทักษะความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จะพัฒนาได้มากเมื่อมีความภาคภูมิใจที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

9.ยอมรับและสร้างกำลังใจของตนเอง
ในการใช้เวลาเพื่อฝึกฝนและศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้มแข็ง อย่าหมดกำลังใจพยายามให้กำลังใจตัวเองเสมอ

ทั้งหมดนี้ ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่นำมาฝากให้ลองนำไปปรับใช้กันดู แต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือ การฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและข้อสอบให้มากที่สุดนั่นเอง

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ jacqlynbears.com

Releated